Home » Hoofd index » Disclaimer

Disclaimer

↵ Hoofd index

Disclaimer

De informatie op deze website is met het grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons samengesteld en is verkregen door een combinatie van persoonlijke ervaring, jarenlange communicatie met Fibromyalgie patiënten, artsen, en bronnen (veelal internet websites) die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie wordt daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, alsook voor de indirecte of directe schade dat kan ontstaan als gevolg van deze publicatie van informatie op deze website. Evenmin kan aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend en aanvaren wij geen verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van de informatie door de bezoeker van onze website en/of door derden wordt genomen.

De lezer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de lezer zelf worden gebruikt. Wij hebben ons uiterste best gedaan geen auteursrechten te schenden, maar mocht op deze website teksten of afbeeldingen zijn gebruikt waaraan u vind dat u mogelijk rechten kan ontlenen, vernemen we dit graag van u en zullen we dit z.s.m. aanpassen en evt. verwijderen. In het geval dat links naar andere sites worden gegeven, is Fibromyalgie-spb.nl niet aansprakelijk voor de inhoud, bestaan of correctheid van informatie van deze websites. Eventuele verwijzingen naar een product of dienst, handelsmerk, fabrikant of anderszins impliceert geenszins onze goedkeuring of aanbeveling van die sites en/of de informatie daar vermeld.

Medische Disclaimer
Ik wil duidelijk maken dat ik beslist niet pretendeer enige medische kennis te hebben, hetgeen ook de reden is dat ik mensen altijd adviseer om hun probleem aan hun eigen arts of behandelaar voor te leggen en met hem/haar te bespreken, aangezien hij/zij de meest aangewezen persoon hiervoor is omdat die ook de gegevens van andere aandoeningen / problemen en medicatie paraat heeft. Deze website heeft dan ook alleen als doel informatie en ervaringen van / over Fibromyalgie te delen en mag nimmer worden gezien als medisch advies, zorg, ondersteuning, hulp of vervanging van informatie of diensten van getrainde medische professionals. Ook is deze website beslist niet bedoeld als hulpmiddel of aansporing bij het stellen van een (zelf)diagnose. Ik verzoek iedereen die deze website bezoekt alle waarschuwingen (klik hier) goed door te lezen, omdat hier informatie op kan staan dat van levensbelang kan zijn.

Fibromyalgie-spb.nl is niet gericht op één specifieke individu of zijn/haar specifieke medische situatie, maar geeft algemene informatie over Fibromyalgie. Dit betekent dat bezoekers van onze website hier geen enkele diagnostische of therapeutische waarde aan kunnen en/of mogen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer. In een klein aantal gevallen worden op deze website ’tips’ gegeven. Deze ‘tips’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website wordt gezocht. Deze tips moeten gezien worden als informatie verkregen uit betrouwbare bronnen (veelal lotgenoten) en gaan over niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, adviseren wij altijd om met enige vorm van klachten liever een keer te veel dan een keer te weinig medisch professionele hulp in te roepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, geldt het bovenstaande.

Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om deze middelen alleen te gebruiken :
(a) in overleg met hun eigen behandelend geneesheer
(b) de bijsluiter van het betrokken (genees)middel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen
(c) zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd;
(d) een eventuele zwangerschap uit te sluiten
(e) vóórdat de middelen gebruikt worden : een zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden
(f) waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

Voor aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen/therapeuten zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht. Zie ook onze waarschuwingspagina zoals eerder in deze disclaimer vermeld.

Onpartijdigheid
Specifieke onderzoeken, producten, behandelingen, opinies en andere informatie die op deze website worden genoemd, worden niet noodzakelijkerwijs door de ons aanbevolen of ondersteund.

Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Wij sluiten hierbij elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Fibromyalgie-spb.nl

Voor alle duidelijkheid nogmaals: Wij raden alle bezoekers van onze website ten allen tijde aan contact te zoeken met een ter zake deskundig arts. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.