Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Gesprek met de (huis)arts en/of specialist » Mag ik geluidsopnamen maken van een gesprek met mijn arts?

Mag ik geluidsopnamen maken van een gesprek met mijn arts?

↵ Vorig level

Mag ik geluidsopnamen maken van een gesprek met mijn arts ?

Het duidelijke antwoord hierop is “Ja”.  U mag het gesprek met uw arts opnemen om dat thuis nog eens rustig te horen. Het kan u helpen een beslissing over een behandeling te nemen. Voor geluidsopnamen gelden wel een paar afspraken.

Als u een opname van het gesprek met uw arts maakt, gelden de volgende afspraken:

 • Vraag van te voren toestemming aan uw arts voor de opname. Dat is niet verplicht, maar wel zo fatsoenlijk.
 • De opname is alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. U mag het dus niet zo maar openbaar maken of zelfs aan anderen laten horen zonder de expliciete toestemming van genoemde arts. Meer informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niet alle artsen weten hoe ze ermee moeten omgaan. Daarom komt de artsenfederatie KNMG met een handleiding, waarin de haken en ogen aan het opnemen van gesprekken staan opgesomd. Hieronder staan de hoofdpunten :

 • Een patiënt mag een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen. Het is fatsoenlijk als de patiënt de arts vooraf inlicht over de geluidsopname, maar dit is niet verplicht.
 • Openbaarmaking van deze opname mag alleen als de arts hier mee heeft ingestemd.
 • Als een patiënt aangeeft een gesprek te willen opnemen, is het goed te vragen waar deze behoefte vandaan komt. Op basis hiervan kunnen arts en patiënt samen bekijken welke methode van informatieoverdracht het beste aansluit bij deze behoefte.
 • Het is belangrijk om de eventuele eigen zorgen en ongemak te bespreken, evenals de behoefte van de patiënt die aanleiding zijn voor de geluidsopname. Samen kunnen arts en patiënt dan in openheid zowel de zorgen als behoeftes bespreken.
 • Een open, uitnodigende communicatie met de patiënt en het aanbieden van alternatieve manieren van informatieoverdracht kan heimelijke geluidsopnames voorkomen.
 • Indien de patiënt de opname zonder instemming openbaar heeft gemaakt, dan is de eerste stap om de patiënt te verzoeken deze opnames te verwijderen. De openbaarmaking kan immers berusten op een misverstand.
 • Mocht de patiënt weigeren de opnames te verwijderen, dan kan de arts bij de (civiele) rechter vragen om de openbaarmaking teniet te doen.
 • Het openbaar maken van een opname door een patiënt is waarschijnlijk geen rechtsgeldige reden om de behandelingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Een arts kan uiteraard wel met de patiënt het gesprek aangaan over de vraag of het verstandig is om de relatie voort te zetten, gelet op het geschonden vertrouwen.
 • Geluidsopnames van consulten met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen vragen extra aandacht.
 • Voor het maken van geluidsopnames bij groepsconsulten is toestemming van alle deelnemende patiënten nodig.
 • Voor het maken van beeldopnames zijn de regels strenger dan bij geluidsopnames. Het maken van heimelijke beeldopnames is in tegenstelling tot heimelijke geluidsopnames niet toegestaan.
 • Als een arts zelf beeld- of geluidsopnames wil maken, dan moet hij daarvoor toestemming vragen aan de patiënt.

De volledige handleiding, met toelichting, kunt u hier lezen : KNMG handreiking – Opnemen van gesprekken door patiënten 2017